කතුරු ආකාරයේ රෝද පුටු සෝපානය

  • Scissor Type Wheelchair Lift

    කතුරු ආකාරයේ රෝද පුටු සෝපානය

    ඔබේ ස්ථාපන අඩවියට සිරස් රෝද පුටු සෝපානයක් සවි කිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් නොමැති නම්, කතුර ආකාරයේ රෝද පුටු සෝපානය ඔබේ හොඳම තේරීම වනු ඇත. සීමිත ස්ථාපන අඩවි ඇති ස්ථාන වල භාවිතා කිරීමට විශේෂයෙන් සුදුසු ය. සිරස් රෝද පුටු සෝපානය හා සසඳන විට කතුර රෝද පුටුව

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න