සම්පූර්ණ විදුලි කතුරු එසවීම

  • Full Electric Scissor Lift

    සම්පූර්ණ විදුලි කතුරු එසවීම

    අතින් ගෙන ගිය ජංගම කතුරු සෝපානයේ පදනම මත පූර්ණ විදුලි ජංගම කතුරු සෝපානය වැඩි දියුණු කරන අතර, උපකරණයේ චලනය වැඩි කාලයක් ඉතිරි කර ශ්‍රමය ඉතිරි වන පරිදි අතින් චලනය මෝටර් ඩ්‍රයිව් ලෙස වෙනස් කරයි, සහ වැඩ කටයුතු කාර්‍යක්‍ෂම වන අතර එමඟින් උපකරණ සකස් කෙරේ ......

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න