ද්විත්ව කතුරු එසවුම් වගුව

  • Double Scissor Lift Table

    ද්විත්ව කතුරු එසවුම් වගුව

    වැඩ කරන උස වැඩ කිරීම සඳහා එක් කතුර එසවුම් මේසයකටවත් ළඟා විය නොහැකි වැඩ සඳහා ද්විත්ව කතුර සෝපාන මේසය සුදුසු වන අතර එය වළක් තුළ සවි කළ හැකි අතර එමඟින් කතුරු සෝපාන මේසය බිම මට්ටමට තබා ගත හැකි අතර එය එකක් නොවේ තමන්ගේම උස නිසා බිමට ඇති බාධාව.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න