ජංගම කුඩා කතුරු එසවීම

  • Mobile Mini Scissor Lift

    ජංගම කුඩා කතුරු එසවීම

    කුඩා ජංගම කතුර සෝපානය වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ ගෘහස්ථ ඉහළ උන්නතාංශ මෙහෙයුම් වලදී වන අතර එහි උපරිම උස මීටර් 3.9 දක්වා ළඟා විය හැකි අතර එය මධ්‍යම උන්නතාංශ මෙහෙයුම් සඳහා සුදුසු වේ. එහි කුඩා ප්‍රමාණයේ ඇති අතර පටු ඉඩක ගමන් කිරීමට හා වැඩ කිරීමට හැකිය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න