බර වැඩ කතුරු එසවුම් වගුව

  • Heavy Duty Scissor Lift Table

    බර වැඩ කතුරු එසවුම් වගුව

    අධික බරැති ස්ථාවර කතුරු වේදිකාව ප්‍රධාන වශයෙන් මහා පරිමාණ පතල් වැඩබිම්, මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් වැඩබිම් සහ මහා පරිමාණ භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථාන වල භාවිතා වේ. වේදිකාවේ ප්‍රමාණය, ධාරිතාව සහ වේදිකාවේ උස යන සියල්ල අභිරුචිකරණය කළ යුතුය.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න