විදුලි මඟින් කතුරු එසවීම

  • Electrically Drive Scissor Lift

    විදුලි මඟින් කතුරු එසවීම

    හයිඩ්‍රොලික් ස්වයං චලන කතුර එසවීම සහ විදුලි මඟින් කතුරු එසවීම අතර ඇති වෙනස නම් යමෙක් රෝදය චලනය කිරීම සඳහා හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතියක් භාවිතා කරන අතර තවත් එකක් එසවීම චලනය කිරීම සඳහා රෝදයේ සවි කරන විදුලි මෝටරයකි.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න